Pensia de urmasi

Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.

COPIII URMAŞI

 • au dreptul la pensie de urmaş până la vârsta de 16 ani, iar dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 ani.
 • au obligaţia ca după împlinirea vârstei de 16 ani să depună la Casa de Pensii adeverinţa de elev / student la începutul fiecărui an şcolar / universitar. Depunerea adeverinţelor mai târziu de data de 6 octombrie atrage suspendarea plăţii pensiei, conform prevederilor legale.
 • au dreptul la pensie de urmaş pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care beneficiau deja de acest tip de pensie.
 • pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţtii pentru care asigurarea este obligatorie, indiferent de nivelul acestor venituri.

SOŢUL SUPRAVIEŢUITOR

 • are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani.
 • are dreptul la pensie de urmaş indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an.
 • are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.
 • beneficiază de o pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, în cazul în care nu îndeplineşte condiţiile de vârstă sau invaliditate precizate mai sus.
 • dacă are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş până la împlinirea de către ultimul copil a vârstei de 7 ani.
 • !!! Soţul supravieţuitor, beneficiar de pensie de urmaş în oricare din situaţiile de mai sus, nu are voie să realizeze venituri lunare din activităţi profesionale mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut.

Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă dintre acestea, plata drepturilor pentru care a optat efectuându-se cu luna următoare solicitării lor.

Pensia de urmaş se stabileşte din:

 • pensia de limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul decedat;
 • pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din punctajul mediu anual realizat de susţinător, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiti:
   
  50% un singur urmaş
  75% 2 urmaşi
  100% 3 sau mai mulţi urmaşi

  Acte necesare pentru înscrierea la pensie de urmaş:

  • cerere tip pentru înscrierea la pensie de urmaş;
  • carnetul de muncă (original și copie);
  • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
  • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
  • livretul militar (original și copie);
  • diploma de absolvire a învățământului universitar (original și copie) și adeverința din care să rezulte durata normală, perioada studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi;
  • adeverința privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
  • adeverința privind condițiile de muncă deosebite, speciale și/sau alte condiții (original);
  • adeverință care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);
  • actele de stare civilă ale urmașilor și ale reprezentantului legal, după caz (original și copie);
  • adeverința de studii, în cazul urmașilor copii în vârstă de peste 16 ani (original);
  • actul doveditor al cauzei decesului, cu excepția situațiilor în care susținătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
  • copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncă;
  • copie BP2 și copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională.