Contractul de asigurare socială

Încheierea contractului de asigurare socială

Contractul de asigurare socială (contract de asigurare) poate fi încheiat de orice persoană în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

Persoana care intenţionează să încheie un contract de asigurare socială cu Casa Judeţeană de Pensii Mehedinti se va prezenta personal la sediul instituţiei cu actul de identitate (în original + fotocopie), care trebuie să fie valabil şi din care să reiasă că are domiciliul sau reşedinţa pe raza judeţului Mehedinti.

Contractul de asigurare socială poate fi încheiat şi de către un reprezentant al titularului, cu condiţia ca acesta să prezinte un act valabil, care să ateste această calitate (tutore, curator sau mandatar), actul său de identitate (în original + fotocopie) şi o fotocopie după actul de identitate valabil al titularului. Obligatoriu actul de identitate al reprezentantului trebuie să fie valabil, iar domiciliul sau reşedinţa acestuia să fie pe raza judeţului Mehedinti.

Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă (în două exemplare – câte unul pentru fiecare parte) şi produce efecte de la data înregistrarii acestuia la Casa Judeţeană de Pensii Mehedinti. Data înregistrarii este data la care persoana interesată sau reprezentantul acestuia a semnat contractul de asigurare socială în prezenta funcţionarului instituției.

Venitul lunar asigurat nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Începând cu 1 ianuarie 2019 valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 2.080 lei.

Derularea contractului de asigurare socială

Cota contribuţiei de asigurări sociale este de 25% din venitul lunar asigurat ceea ce reprezintă o contribuţie minimă de plată lunar de 520 lei.

Termenul de plată a contribuției este lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

Plata contribuţiei de asigurări sociale se poate efectua în numerar, la casieria Casei Judeţene de Pensii Mehedinti sau în contul deschis la Trezoreria Municipală Mehedinti. În cazul când plata se face în cont, mijlocul de plată utilizat (ordin de plată, mandat poştal) trebuie să conţină obligatoriu următoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal al asiguratului, suma şi perioada pentru care se face plata.

Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenul prevăzut în contract generează plata de dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Asiguratul poate solicita oricând modificarea venitului lunar asigurat, în limitele stabilite de legislaţie, caz în care va fi încheiat un act adiţional (Act aditional) la contractul de asigurare socială.

Asiguratul este obligat ca pe parcursul derulării contractului de asigurare socială să înştiinţeze Casa Judeţeană de Pensii Mehedinti asupra modificărilor survenite în termenii contractului (schimbare nume, adresă, act de identitate, telefon, adresă de e-mail etc.).

Asiguratul este obligat să se prezinte la sediul Casei Judeţene de Pensii Mehedinti ori de câte ori este invitat, respectând termenul din invitaţie.

Rezilierea contractului de asigurare socială

Atât asiguratul, cât şi Casa Judeţeană de Pensii Mehedinti, pot avea iniţiativa rezilierii contractului de asigurare socială.

În cazul când asiguratul doreşte rezilierea contractului de asigurare socială va depune o cerere (Cerere de reziliere) la Casa Judeţeană de Pensii Mehedinti, iar rezilierea se va face începând cu data înregistrarii acesteia la registratura instituţiei, acesta având obligaţia de a achita contribuţia şi eventualele dobânzi şi penalităţi de întârziere pâna la data de început a rezilierii.

Motivul pentru care Casa Judeţeană de Pensii Mehedinti poate avea iniţiativa rezilierii contractului de asigurare socială este neplata contribuţiei de asigurări sociale, rezilierea făcându-se, în acest caz, începând cu ziua următoare celei până la care s-a plătit contribuţia împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente.

Decesul asiguratului este un alt motiv care duce la rezilierea contractului de asigurare socială.